Wyświetl

Odszkodowanie za brak ogrzewania

W ostatnim czasie w miastach na terenie całego kraju miały miejsce przerwy w dostarczaniu energii ciepłej, w wyniku czego kilkadziesiąt tysięcy osób pozbawionych było ogrzewania w swoich domach. Co zrobić gdy taka sytuacja dotknęła także nas? Czy można dostać odszkodowanie za brak ogrzewania?
Bonifikata.
Zgodnie z prawem energetycznym dostarczanie energii elektrycznej lub cieplnej następuje na podstawie umowy sprzedaży jaką podpisaliśmy z naszym dostawcą. Taka umowa powinna określać między innymi ilość dostarczanej energii, cenę, grupę taryfową stosowaną w rozliczeniach, wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, odpowiedzialność za niedotrzymanie warunków umowy.
Zgodnie z aktami wykonawczymi regulującymi standardy jakościowe obsługi odbiorców, przerwa w dostawie energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:
• przerwy planowanej – 16 godzin
• przerwy nieplanowanej – 24 godzin
Wypłata stosownej bonifikaty powinna nastąpić z inicjatywy przedsiębiorcy, jednakże nie musimy czekać na kontakt ze strony dostawcy, i możemy sami wystąpić z odpowiednim wnioskiem o wypłatę bonifikaty. Takie działanie ze strony konsumentów zmusza przedsiębiorców o lepsze dbanie o urządzenia przesyłowe, i w przyszłości możemy uniknąć sytuacji, w której przez kilka dni będziemy pozbawieni ogrzewania mieszkania.
Przed wystąpieniem ze stosownym wnioskiem warto sięgnąć do postanowień zawartej umowy, która będzie określała szczegóły należnej bonifikaty oraz sposób obliczania jej wysokości.
Odszkodowanie.
Zgodnie z artykułem 435 kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu w osobie lub mieniu, chyba że szkoda powstała na skutek siły wyższej, z wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej za której działanie zakład nie ponosi odpowiedzialności.
W przypadku gdy chcemy dochodzić odszkodowania, to po naszej stronie leży obowiązek wykazania szkody jakiej doznaliśmy na skutek działania przedsiębiorcy. Kwestia ta jest szczególnie istotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które w wyniku braku dostaw energii muszą wstrzymać się z wykonywaniem prowadzonej działalności. W takim przypadku możemy dochodzić odszkodowania za straty jakie ponieśliśmy oraz korzyści jakie mogliśmy osiągnąć gdyby nam szkody nie wyrządzono.
Gdy spotkamy się z odmową.
W przypadku odmowy wypłaty zarówno bonifikaty jak i odszkodowania możemy dochodzić naszych roszczeń na drodze postępowania sądowego. Jednakże należy zawsze pamiętać, że każdy stan faktyczny jest odmienny, uwarunkowany postanowieniami umowy zawartej z przedsiębiorcą, długości przerwy w dostawie energii, stanu faktycznego oraz szkody jakiej doznaliśmy.

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *