Wyświetl

Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci

Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta to temat, który budzi wiele kontrowersji, sprzecznych stanowisk i emocji. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016.186) Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Po jego śmierci natomiast jedynie osoba upoważniona ma do tego prawo i to tylko w charakterze wglądu. Czy jednak na pewno?

Dostęp do dokumentacji medycznej ma przede wszystkim pacjent.  Jeżeli pacjent jest niepełnoletni lub ubezwłasnowolniony, dostęp do dokumentacji ma jego przedstawiciel ustawowy. Bardziej złożona jest kwestia wydania  dokumentacji medycznej na podstawie upoważnienia lub pełnomocnictwa udzielonego przez pacjenta. Może być ono udzielone dowolnej osobie,  a przepisy nie przesądzają, że musi być to np. wyłącznie osoby z najbliższej rodziny. Pokrewieństwo nie jest przesłanką dostępu lub wydania dokumentacji medycznej.

Dotychczasowa praktyka pokazała, że największe problemy z dostępem do dokumentacji medycznej występują po śmierci pacjenta.  Art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stwierdza, że po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Kwestią sporną i powodującą problemy na linii pacjent – placówka medyczna jest sam zapis tego artykułu. Choć z jego treści wynika, że osobą mającą prawo dostępu do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta jest „osoba upoważniona przez pacjenta za życia”, problem stanowi sposobu udostępniania dokumentacji medycznej. Przepis wskazuje, że osobie upoważnionej przysługuje wyłącznie prawo wglądu, bez możliwości sporządzenia kopii dokumentacji medycznej, tak jak to jest w sytuacji, gdy to sam pacjent wnioskuje o dostęp do swojej dokumentacji.

Podkreślenia należy, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 września 2013 r. (sygn. akt II OSK 1539/13) zajął stanowisko, iż po pierwsze: nie można ograniczać uprawnień pacjenta ani też osób przez niego upoważnionych, przyjmując, że dokumentacja medyczna może być udostępniana tylko w tej placówce medycznej, w której upoważnienie zostało złożone. Sąd uznał również, że prawo do wglądu osoby upoważnionej oznacza właściwie pełne prawo dostępu do dokumentacji, nie tylko poprzez wgląd na miejscu, ale również poprzez wydanie kopii lub oryginałów.

Trudniejsza jest sytuacja, gdy mamy do czynienia z sytuacją braku jakiegokolwiek upoważnienia pacjenta do wydania dokumentacji medycznej. Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci jest wtedy bardzo utrudniony. W świetle prawa taki przypadek uprawnia placówkę medyczną do odmowy wydania dokumentacji po śmierci pacjenta. (Rzecznik Praw Pacjenta postuluje wprowadzenie domniemania zgody na udostępnienie dokumentacji małżonkowi pacjenta w braku odmiennego oświadczenia).

Odmowa wydania dokumentacji medycznej następuje gdy wystąpi o nią osoba nieuprawniona. Najczęściej ma to miejsce, gdy o dokumentację wystąpi członek rodziny zmarłego albo nieprzytomnego pacjenta, który nie udzielił żadnego upoważnienia do wglądu do swojej dokumentacji medycznej. Wtedy jedyną szansą jest albo bazowanie na innym upoważnieniu lub pełnomocnictwie albo próba żądania ustalenia przez sąd istnienia stosunku prawnego lub prawa na podstawie 189 k.p.c.

 

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin