Wyświetl

Koszty postępowania sądowego – pozew o odszkodowanie

Koszty postępowania sądowego – pozew o odszkodowanie

Wiele spraw odszkodowawczych kończy się zawarciem ugody przez poszkodowanego z zakładem ubezpieczeniowym jeszcze na etapie postępowania przedsądowego. Co jednak w przypadku gdy ubezpieczyciel bądź nie uznaje odpowiedzialności za wypadek, bądź też wypłaca zaniżone odszkodowanie? Wówczas konieczny jest pozew o odszkodowanie i skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Z  jakimi nakładami finansowymi wiąże się taka decyzja?

Wraz ze złożeniem pozwu o odszkodowanie należy uiścić wpis sądowy w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu (na którą to składa się suma wszystkich dochodzonych pozwem roszczeń). Oznacza to, iż jeśli poszkodowany walczy np. tylko o 50.000 zł zadośćuczynienia wówczas wpis sądowy wynosić będzie 2.500 zł. Co ważne, jeśli opłata sądowa nie zostanie uiszczona,  w pierwszej kolejności sąd wezwie do uzupełnienia braków formalnych. Jeśli zobowiązanie sądu nie zostanie wykonane, wówczas sąd zwróci nieopłacony pozew. Analogiczna sytuacja będzie mieć miejsce w przypadku uiszczenia błędnej opłaty od pozwu.

Osoba, której nie stać na uiszczenie kosztów sądowych i opłaty od pozwu o odszkodowanie może ubiegać się o zwolnienie od opłat. W tym celu należy w pozwie zawrzeć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz obowiązkowo dołączyć do niego oświadczenie o stanie rodzinnym majątku dochodach i źródłach utrzymania. Sąd może zwolnić stronę od kosztów w całości, w części lub też wniosek oddalić.  W przypadku niesatysfakcjonującego rozstrzygnięcia wniosku o zwolnienie od kosztów, stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na takie postanowienie. Takie zażalenie jest wolne od opłat.

Do kosztów postępowania należy również zaliczyć wydatki, do których należą: zwrot kosztów podróży i noclegu świadków, utraconych zarobków lub dochodów świadków, wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy.

Koszty biegłych sądowych w sprawie o odszkodowanie

W przypadku spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie kluczowe znaczenie mają opinie biegłych sądowych.  Koszt opinii zależy od specjalizacji biegłego i w przypadku lekarzy sądowych może pojawić się konieczność uiszczenia opłaty w wysokości od 1.000 zł do nawet 2.000 zł. Oczywiście zaliczki na poczet opinii nie będą musiały uiszczać osoby zwolnione od kosztów sądowych w całości lub w części ponad pewną kwotę. Jeśli zaś powód był zwolniony jedynie od opłaty sądowej od pozwu, nie ma przeszkód aby ponownie składać wniosek o zwolnienie od kosztów zaliczek na poczet opinii biegłych. W sytuacji gdy strona kwestionuje opinię biegłego i wnosi o wydanie opinii uzupełniającej również jest zobowiązana do pokrycia kosztów jej wydania. Zazwyczaj opinie uzupełniające są tańsze i ich koszt wynosi kilkaset złotych. Jeśli zaś zakład ubezpieczeń podnosi przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody i wnosi o dopuszczenie dowodu z zakresu medycyny sądowej lub rekonstrukcji wypadków, jest obowiązany ponieść koszty opinii. Jeśli opinia będzie niekorzystna dla powoda, koszty opinii uzupełniającej będą ciążyły na nim. Opinie biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków i medycyny sądowej są znacznie wyższe i mogą wynosić od 2.500 zł do nawet 7.000 zł.

Kto ponosi koszty procesu o odszkodowanie

W wyroku zazwyczaj sąd rozstrzyga o kosztach procesu, bądź pozostawia rozstrzygnięcie referendarzowi sądowemu. W razie częściowego tylko uwzględnienia żądań powoda, koszty mogą być wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone.

Od zasady, że strona przegrywająca ponosi koszty procesu istnieją wyjątki. Pierwszym z nich jest reguła, iż zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu – co raczej rzadko zdarza się w sprawach odszkodowawczych.

Drugim wyjątkiem, jest zasada słuszności, zgodnie z którą „W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążyć jej w ogóle kosztami.”  W przypadku spraw odszkodowawczych zasada ta znajduje  zastosowanie gdy powód ma złą sytuację majątkową, a wytaczając powództwo, był subiektywnie przeświadczony o słuszności dochodzonego roszczenia. Do okoliczności uzasadniających nieobciążanie strony przegrywającej kosztami procesu, nie można zaliczać faktu zwolnienia strony od ponoszenia kosztów sądowych oraz jej wiek.

Jeśli powód decyduje się na złożenie apelacji w sprawie a nie jest zwolniony od kosztów sądowych wówczas ponownie musi uiścić opłatę wynoszącą 5% wartości przedmiotu zaskarżenia. Wówczas koszty sądowe są rozdzielane według powyższych zasad dopiero w wyroku sądu drugiej instancji.

Decyzja o skierowaniu sprawy do sądu i wysłanie pozwu o odszkodowanie nie jest łatwa. Bardzo często poszkodowany nie jest pewien, czy otrzyma zwolnienie od kosztów sądowych, ilu będzie trzeba powołać biegłych, ma problem z oszacowaniem wartości przedmiotu sporu. Dlatego taki krok należy skonsultować z prawnikiem, który jest w stanie precyzyjniej określić ile kosztuje sprawa o odszkodowanie za wypadek w sądzie.  

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin