Wyświetl

OC rolnika

OC w rolnictwie

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca grunty rolne o powierzchni przekraczającej łącznie 1 hektar i podlegająca opodatkowaniu podatkiem rolnym, ma prawny obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika. Jeżeli jednak rolnik prowadzi gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC niezależnie od obszaru posiadanych gruntów rolnych.

Co zapewnia obowiązkowe OC rolnika ?

Głównym celem ubezpieczenia OC rolnika jest zapewnienie rekompensaty w postaci odszkodowania osobom, które poniosą szkodę w związku z posiadaniem i prowadzeniem przez rolnika gospodarstwa. Ubezpieczenie to chroni więc osoby poszkodowane w wypadkach rolniczych, jednocześnie chroniąc interesy rolnika, gdyż w razie zaistnienia wypadku w jego gospodarstwie, to ubezpieczyciel, a nie sam ubezpieczony rekompensuje poszkodowanemu poniesione straty. Innymi słowy OC rolnika chroni przed ponoszeniem kosztów wypadku na terenie gospodarstwa.

Przed czym chroni ubezpieczenie OC rolnika ?

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje odpowiedzialność cywilną osób pracujących w jego gospodarstwie rolnym (a więc samego rolnika, jego rodziny, pracowników, a czasem również innych osób przebywających na terenie gospodarstwa), za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez rolnika gospodarstwa rolnego i w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Warto przy tym zauważyć, że za osobę pracującą w gospodarstwie rolnym rolnika uważa się także osobę dokonującą prostych i krótkich napraw na terenie gospodarstwa oraz osobę świadczącą rolnikowi pomoc sąsiedzką – czyli nie posiadającą podpisanej z właścicielem gospodarstwa umowy.

Odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeń na podstawie ubezpieczenia OC rolnika dotyczy zarówno szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem w gospodarstwie rolnym czynności rolniczych, jak i szkód wynikających z szeroko pojętego funkcjonowania gospodarstwa rolnego (np. szkód powstałych w wyniku wykonywania usług budowlano – remontowych na terenie gospodarstwa) oraz szkód powstałych w związku z ruchem rolniczych pojazdów (wypadki z udziałem maszyn rolniczych). Takim pojazdem nie jest jednak ciągnik rolniczy, który jako pojazd mechaniczny musi posiadać umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Za co nie odpowiada ubezpieczyciel?

Szczegółowe przepisy znajdują się każdorazowo w OWU, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, jednak co do zasady przede wszystkim ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody majątkowe, wyrządzone bezpośrednio rolnikowi. Ponadto, ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

– wynikające z kar, mandatów, upomnień i grzywien pieniężnych;
– w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług;
– polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;
– spowodowane chorobami zakaźnymi niepochodzącymi od zwierząt;
– polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska naturalnego;

Warto również wspomnieć, że w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie lub w stanie po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających czy substancji psychotropowych towarzystwo ubezpieczeń ma roszczenie regresowe względem sprawcy wypadku. Może więc domagać się od niego zwrotu świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczenia OC rolnika.

Follow my blog with Bloglovin

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin