Wyświetl

Podatek od odszkodowania

Z każdym rokiem rośnie liczba osób ubiegających o różnego rodzaju świadczenia odszkodowawcze. Bardzo duża liczba poszkodowanych nie jest jednak świadoma konsekwencji podatkowych powstałych w momencie uzyskania tego rodzaju należności. Warto zatem wiedzieć, kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od uzyskanego odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Roszczenia przysługujące osobom poszkodowanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.) obejmują nie tylko zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ale również odszkodowanie, na które składa się m in. zwrot poniesionych kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, opieki sprawowanej przez osoby najbliższe, czy też zwrot kosztów specjalnej diety stosowanej przez poszkodowanego. Przyznane kwoty z tego tytułu, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowych od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 j.t.), podlegają zwolnieniu od zapłaty tego podatku. W/w przepis wskazuje, iż co do zasady uzyskane przez osobę poszkodowaną zadośćuczynienie lub odszkodowanie jest zwolnione od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
Wypłata tego typu świadczeń następuje zazwyczaj w drodze decyzji wydanych przez zakład ubezpieczeń. Zatem uzyskanie w taki sposób odszkodowania bądź zadośćuczynienia przez osobę poszkodowaną korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych powyżej. Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b wspomnianej wyżej ustawy zwolnieniu podlegają także odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie. Zauważyć jednak należy, iż odszkodowania i zadośćuczynienia otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz dotyczące korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono stanowią wyjątek od wyżej wymienionej zasady i podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b w/w ustawy.

Ponadto, zauważyć należy, że odszkodowanie w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość jest również zwolnione od podatku (art. 21 ust. 1 pkt 3c) w/w ustawy).

Jednocześnie otrzymane zadośćuczynienie oraz inne świadczenia z tytułu ubezpieczeń osobowych lub majątkowych przyznane przez zakład ubezpieczeń na podstawie ugody pozasądowej są również zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji podatkowej z dnia 23 października 2015 roku (sygnatura: IPTPB3/4511-146/15-6/MS) stwierdził: „mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wypłacone Wnioskodawcy świadczenie (zadośćuczynienie) z tytułu śmierci brata z polisy OC ubezpieczyciela samolotu, w drodze ugody pozasądowej korzystać będzie ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Co prawda, zupełnie odmienne stanowisko zajął w tej kwestii Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10 sierpnia 2010 roku o nr IPPB4/415-397/10-4/JS, wskazując, że „wypłacona na podstawie ugody pozasądowej kwota pieniężna stanowi przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym”. Jednak, zauważyć należy, iż z przedstawionego w w/w interpretacji stanu faktycznego wynika, iż osoba poszkodowana uzyskała odszkodowanie w związku z zawartą, bezpośrednio ze sprawca zdarzenia, ugodą pozasądową. Zatem kluczową rolę dla rozstrzygnięcia, czy świadczenie uzyskane w drodze ugody pozasądowej podlega zwolnieniu czy też nie, odgrywa okoliczność, czy uzyskana przez osobę poszkodowaną kwota, jest otrzymana z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych (interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 czerwca 2010 r., nr IPPB2/415-196/10-4/MK1).

Zwrócić uwagę należy, iż bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy zakład ubezpieczeń pozostaje w zwłoce w wypłacie należnych osobie poszkodowanej świadczeń odszkodowawczych. W takich okolicznościach mamy możliwość dochodzenia odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania bądź zadośćuczynienia. Powstaje zatem pytanie czy odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia również są objęte zwolnieniem wynikającym z przywołanej wyżej ustawy. Niestety urzędy skarbowe stoją na stanowisku, że odsetki nie korzystają z omawianego zwolnienia. Powyższe potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 stycznia 2007 roku (sygn. akt II FSK 36/06) stwierdzając, iż „ posłużenie się z zapisie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.( Dz. U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350 ze zm.) jedynie pojęciem odszkodowania, bez użycia słowa odsetki powoduje, iż jedynie te pierwsze (odszkodowania), a nie te ostatnie (odsetki), mogą być uznane za zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych”.
Podsumowując zatem, co do zasady kwoty odszkodowań bądź zadośćuczynień uzyskane od zakładu ubezpieczeń przez osobę poszkodowaną, czy to w drodze decyzji, ugody pozasądowej, czy zasądzone w wyroku, podlegają zwolnieniu od uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Sytuacja komplikuje się w przypadku uzyskania tego rodzaju świadczenia w drodze ugody pozasądowej zawartej bezpośrednio ze sprawcą zdarzenia. Zauważa się, iż kwota przyznana w ramach takiej ugody nie została uzyskana z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Ponadto, zwolnieniu nie podlegają otrzymane od ubezpieczyciela odsetki za późnienie w wypłacie w/w świadczeń. Jednakże, co najważniejsze, w przypadku wątpliwości, co do konieczności zapłaty podatku dochodowego, w każdej chwili, osoba poszkodowana może zwrócić się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U.2015.613 j.t.) minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego, zarówno w zakresie zaistniałych zdarzeń faktycznych jak i tych mających powstać w przyszłości.

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

One thought on “Podatek od odszkodowania”

  1. juliadiets.com napisał:

    W dalszej czesci przepis wprowadza wyjatki wskazujac, iz nie wszystkie odszkodowania lub zadoscuczynienia przyznane w oparciu o wskazane wyzej ustawy podlegaja zwolnieniu. Wyjatki te zostana przedstawione w dalszej czesci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin