Wyświetl

Renta po wypadku

Po wypadku, bez względu na jego przyczynę i okoliczności, skutki dla poszkodowanych bywają odczuwalne przez wiele miesięcy, czasem nawet i lat. W przypadku poważnych obrażeń ciała leczenie i rehabilitacja potrafią być długotrwałe, a co się z tym łączy – bardzo kosztowne. Czasem tylko renta po wypadku może pomóc. Osoba poszkodowana, często w wyniku przeciągającego się leczenia często nie może być obecna w pracy, a co za tym idzie, traci możliwość zarobkowania. Nie dość, że osoba, która ucierpiała w wypadku ponosi koszty leczenia (co wpływa mocno negatywnie na jej sytuację materialną), to również nieobecność w pracy powoduje zwiększone starty finansowe.

W takich właśnie przypadkach ustawodawca przewiduje możliwość ubiegania się o rentę. Zgodnie z art. 903 Kodeksu Cywilnego, przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku. Jeżeli nie oznaczono innych terminów płatności renty, renta pieniężna wypłacana jest miesięcznie z góry (art. 904 KC). Aby ubiegać się o przyznanie takiej renty konieczne jest wystąpienie dwóch przesłanek zawartych w art. 444 § 2 Kodeksu Cywilnego:
– poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej;
– zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość;
Przesłanki te muszą wystąpić łącznie, aby poszkodowany mógł ubiegać się o taką rentę.

renta powypadkowa

Aby otrzymać tego typu świadczenia należy wykazać przede wszystkim zaświadczenie lekarskie. Powinno ona wskazywać zakres, jaki obejmują zwiększone potrzeby, uprawdopodobniony czas przez jaki będą one występowały oraz inne dowody, które poświadczą o tych obciążeniach. Wysokość renty może obejmować między innymi koszty leczenia, koszty opieki oraz ewentualnych, kolejnych zabiegów rehabilitacyjnych. Renta na zwiększone potrzeby może mieć charakter okresowy lub stały, w zależności od tego, czy uszkodzenia mają charakter odwracalny czy też nie. W przypadku gdy następstwa wypadku mają charakter nieodwracalny przyznana renta może być dożywotnia.

Zgodnie z linią orzecznictwa, prawo do renty na zwiększone potrzeby przysługuje, gdy istnieje konieczność stałego leczenia, wykonywania zabiegów, prowadzenie kuracji, świadczenia opieki przez osoby trzecie czyli gdy ujawni się konieczność ponoszenia stałych, zwiększonych wydatków dla osiągnięcia poprawy lub zapobieżenia pogorszeniu się stanu zdrowia poszkodowanego. Zwiększenie potrzeb, jak stwierdził SN w orzeczeniu z dnia 24 maja 1996r. (sygn. akt III Apr 7/96) stanowi szkodę przyszłą, wyrażającą się w stale powtarzających się wydatkach (analogicznie Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 24 maja 1996 r. sygn. akt III Apr 7/96). Ponadto przyznanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb nie jest uzależnione od wykazania, że poszkodowany te potrzeby faktycznie zaspokaja i ponosi związane z tym wydatki. Do przyznania renty z tego tytułu wystarcza samo istnienie zwiększonych potrzeb jako następstwa czynu niedozwolonego – za orzeczeniem SN z dnia 11 marca 1976r. (sygn. akt IV CR 50/76, publ. OSCNCP 1977 nr 1 poz.11).

Podobne stanowisko zajmował SN w kwestii pokrycia zwiększonych potrzeb, polegających na konieczności korzystania z opieki osoby trzeciej gdzie stwierdził, iż prawo poszkodowanego w tym zakresie nie jest uzależnione od wykazania, iż poszkodowany efektywnie wydał odpowiednie kwoty na koszty opieki. Okoliczności zaś, że opieka nad niedołężnym poszkodowanym była sprawowana przez jego domowników nie pozbawia poszkodowanego prawa żądania zwiększonej z tego tytułu renty (por. wyrok SN z dnia 4 marca 1969r. sygn. akt I PR 28/69, publ. OSNCP 1969, nr 12 poz. 229).
Na koniec warto wiedzieć, że zdarzają się przypadki zaniżania kwoty oferowanej renty. Dlatego też, tak istotne jest, aby dokumentacja wypadku, która ma być przedstawiona ubezpieczycielowi, była przygotowana fachowo i nie zawierała braków. Dla oznaczenia prawidłowej wysokości samego odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty może być wymagane zasięgnięcie opinii rzeczoznawcy lub biegłego.

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin