Wyświetl

W jakim terminie zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie

Zgłaszasz szkodę i… czekasz

Wykupując polisy ubezpieczeniowe, zarówno te obowiązkowe jak i dobrowolne, jesteśmy przekonani, że w przypadku ewentualnej szkody dostaniemy odszkodowanie od ręki. Niestety rzeczywistość jest inna – towarzystwa ubezpieczeniowe często przedłużają proces wypłaty odszkodowań, bądź też sam proces wydania decyzji odmownej. Warto wiedzieć jakie są terminy, których ubezpieczyciele zobowiązani są przestrzegać – w przypadku ich przekroczenia poza należnym odszkodowaniem mamy prawo dochodzić odsetek za zwłokę.

Ubezpieczenia obowiązkowe

Ubezpieczenia obowiązkowe regulowane są przez ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (dalej jako ustawa ubezpieczeniowa). Zgodnie z tą ustawą, ubezpieczeniami obowiązkowymi są:

  • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
  • Ubezpieczenie OC rolników;
  • Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;
  • Ubezpieczenia wynikające z innych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę.

Termin wypłaty odszkodowania określa art. 14 ustawy ubezpieczeniowej, zgodnie z którym zakład ubezpieczeń wypłaca szkodę w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

W przypadku jednak gdyby:

  • wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo,
  • ustalenie wysokości odszkodowania,

okazało się niemożliwe, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Przekroczenie terminu 90 dniowego może nastąpić w przypadku, gdy ustalenie okoliczności odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Zastrzeżenie to nie dotyczy każdego postępowania sądowego, lecz takiego którego ukończenie jest niezbędne dla definitywnego rozstrzygnięcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W takim przypadku zakład ubezpieczeń w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody zawiadamia o:

  • przyczynach niemożliwości zaspokojenia roszczeń w całości bądź też w części,
  • przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska.

A także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

W sytuacji gdy odszkodowanie nie przysługuje, bądź przysługuje w innej niż żądana kwota, zakład informuje o tym na piśmie zachowując terminy takie jak w przypadku wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenia dobrowolne

Termin wypłaty odszkodowania w ramach zawartej umowy dobrowolnego ubezpieczenia (NNW, AC, ASS) regulowany jest natomiast przez art. 817 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, iż jeżeli umowa lub ogólne warunki umów nie stanowią korzystniejszych warunków dla uprawnionego, ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić świadczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. W przypadku gdyby:

  • wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo
  • ustalenie wysokości świadczenia

okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Gdy ubezpieczyciel narusza terminy

W przypadku, gdy ubezpieczyciel naruszy przepisy dotyczące terminów zakończenia postępowania likwidacyjnego, uprawnionemu przysługują odsetki ustawowe, o ile umowa lub ogólne warunki umów nie stanowią inaczej. Odsetki ustawowe od odszkodowania przysługują od dnia następnego po dniu, w którym upływał obowiązek terminowego spełnienia świadczenia.

Warto również pamiętać o tym, iż zakłady ubezpieczeń podlegają nadzorowi ubezpieczeniowemu sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zgodnie z art. 212 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, jeżeli zakład ubezpieczeń wykonuje działalność z naruszeniem przepisów prawa, umów ubezpieczenia organ nadzoru może w drodze decyzji może nałożyć karę nawet do 100 000 zł.

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin