Wyświetl

Wniosek o przesłanie kopii akt szkody – wzór

Co zrobić, jeśli trzeba zapoznać się z całością dokumentacji powypadkowej, a jedyny komplet dokumentów ma ubezpieczyciel? W jaki sposób można zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi wypadku? Najlepszym rozwiązaniem jest wniosek o przesłanie kopii akt szkody. Przekazanie akt szkody pozwala nie tylko zorientować się w etapie prowadzonej sprawy, ale także wychwycić ewentualne błędy i dotychczasowe braki.

Procedury związane z postępowaniem odszkodowawczym bardzo często są wydłużane z powodu konieczności spełnienia wymogów formalnych. Zakład Ubezpieczeń żąda klarownych dowodów na poparcie zgłaszanych roszczeń. W praktyce poszkodowany (czy też reprezentująca go firma lub kancelaria) musi przedkładać szereg dokumentów np. dokumentację medyczną z leczenia powypadkowego czy faktur/paragonów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z leczeniem czy rehabilitacją. Gromadzoną dokumentację, Poszkodowani uzupełniają o takie elementy jak oświadczenia świadków wypadku, dokumentację zdjęciową  i dokumenty ze sprawy karnej / otrzymane od policji. W rezultacie akta szkody okazują się niekiedy pokaźnym pakietem różnorodnych dokumentów.

W toku sprawy o odszkodowanie może się okazać, że nie obejdzie się bez profesjonalnej pomocy. Poszkodowany nagle staje się przytłoczony formalnymi żądaniami ubezpieczyciela, podupada jego stan zdrowia lub zwyczajnie staje przed „ścianą” z niewielką sumą pieniędzy wypłaconą przez towarzystwo ubezpieczeniowe oraz świadomością, że odszkodowanie i zadośćuczynienie zostało zaniżone. Uzyskanie pomocy jest jednak dużo szybsze i sprawniejsze gdy poszkodowany odwiedzi prawnika z gotowym pakietem dokumentów, których analiza pozwoli na wskazanie najlepszego rozwiązania danego problemu.

W sytuacji, gdy z różnych przyczyn poszkodowany chce otrzymać wgląd w całość akt szkody może wystąpić z wnioskiem o przekazanie akt szkody do ubezpieczyciela.

Należy pamiętać, że udostępnianie i przesłanie kopii akt szkodowych nie jest zależne od dobrej woli zakładu ubezpieczeń. Wszelkie szczegóły dotyczące udostępniania akt reguluje dyspozycja art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124 poz. 1151 z późn. zm.)

Zgodnie z przepisami zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępnić ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania. Wskazane przepisy mają na celu przede wszystkim wprowadzenie jawności postępowania w zakresie likwidacji szkody oraz zapewnienie faktycznej równości stron umowy ubezpieczenia.

Prawa osoby uprawnionej do wglądu w akta są dość obszerne. W ramach wniosku o wysłanie kopii akt szkody, można wnosić o:

  • Udostępnienie akt szkody na wniosek uprawnionego podmiotu.
  • Pisemne potwierdzenie przekazanych informacji przez zakład ubezpieczeń.
  • Sporządzanie kserokopii dokumentów i potwierdzenie ich za zgodność z oryginałem przez zakład ubezpieczeń.
  • Udostępnianie dokumentacji szkodowej w formie elektronicznej.
  • Udostępnianie dokumentacji szkodowej bez powodowania utrudnień wykraczających poza uzasadnioną potrzebę.
  • Udostępnianie dokumentacji uzyskanej z sądów, prokuratury, policji oraz innych organów.

Często osoby poszkodowane zastanawiają się, ile kosztuje uzyskanie kopii akt szkody. Uwaga! Koszt sporządzania kserokopii i udostępniania akt szkody nie może odbiegać od przyjętego w obrocie zwykłego kosztu wykonania tego typu usług.

Obowiązek udostępniania i przesłania akt szkody ciąży również na Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Art. 16 ustawy o działalności ubezpieczeniowej wskazuje bezpośrednio, iż osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia przysługuje swobodny wgląd w pełną dokumentację szkodową na każdym etapie postępowania prowadzonego przez zakład ubezpieczeń.

Niezależnie od przyczyny, dla której uprawniony chce uzyskać dostęp do akt szkodowych, konieczne jest złożenie wniosku do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego. Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór wniosku o udostępnienie kopii akt szkody do dalszej edycji.

Korzystasz z naszego wzoru? https://www.facebook.com/polskiecentrumodszkodowanPCO/ <- Odwdzięcz się i polub nas na Facebooku.

 

 

Wzór – wniosek o udostępnienie kopii akt szkody

 

                Warszawa, dnia 3 listopada 2017 roku

 

do:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Al. Jana Pawła II 24

00 – 133 Warszawa

od: Janina Iksińska

ul. Kwiatowa 4

00-536 Warszawa

 

DOTYCZY SZKODY: (tu należy wpisać numer szkody np. „PL201702145667„ – jeżeli była już zgłoszona i zakład ubezpieczeń nadał jej numer lub wpisać datę jej powstania np. „z dnia 14 lutego 2017 roku”)

POSZKODOWANA: Janina Iksińska

UMOWA UBEZPIECZENIA: (np. OC pojazdów mechanicznych, numer rejestracyjny pojazdu sprawcy i numer polisy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku lub „Polisa NNW numer 1234”)

 

 WNIOSEK O PRZESŁANIE AKT SZKODY

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124 poz. 1151 z późn. zm.) niniejszym wnoszę o przekazanie całości dokumentacji, która została przez Państwa zgromadzona w toku procedury mającej na celu likwidację szkody o numerze  PL201702145667.

Dokumentację szkodową proszę przesłać drogą poczty e-mail, na adres: Janina.iksinska@gmail.com

W myśl artykułu 16 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124 poz. 1151 z późn. zm.) zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępnić ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania. Jednocześnie wskazuję, iż sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji i dokumentów w postaci elektronicznej ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

Jednocześnie wnoszę o ustosunkowanie się do powyższego wniosku bez zbędnej zwłoki.

Z poważaniem,

 

Janina Iksińska

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin